ratananil profile ratananil service ratananil reference ratananil contact

บริษัท รัตนนิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 รวมระยะเวลา 16ปี เป็นโรงงานผู้ผลิตบานประตูระบายน้ำ เครื่องกว้านเครื่องยก ทุกแบบและทุกขนาด ติดตั้งเกียร์ ระบบยกบาน ทั้งยังรับงานกลึง, งานกัด, งานไส และงานเชื่อมโลหะทุกชนิด

โดยทางบริษัทฯ มีวิศวกรและช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ควบคุมการทำงานและยังมีระบบควบคุมความปลอดภัย ในการทำงานตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิชัยพัฒนา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เพียงบริษัทฯ เดียวในประเทศไทย


 
 
ratananil engineering